przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 187
 

Komunikat

2022-09-23

Województwo śląskie
Miejscowość Bystra
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Powiat Bielski-Starostwo Powiatowe w Bielsku – Białej: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNEJ W BYSTREJ, GMINA WILKOWICE
Numer ogłoszenia 10618816
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2022-09-23

OBWIESZCZENIE
STAROSTY BIELSKIEGO
nr WB.6740.3.10.2021.WNzdnia 19 września 2022r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 – tekst jednolity)w związku z art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176 – tekst jednolity), Starosta Bielski podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wnioskuWójta Gminy Wilkowice,reprezentowanego przez pełnomocnika P. Jarosława Dziecha, w dniu 19 września 2022 r. została wydana decyzja nr 9/2022, znak sprawy WB.6740.3.10.2021.WN, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.:
„ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. KOŚCIELNEJ W BYSTREJ, GMINA WILKOWICE”,
(obręb ewidencyjny: 0001 Bystra Krakowska, jednostka ewidencyjna: 240210_2 Wilkowice)
DECYZJĄ ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
ORAZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.
DECYZJI NADANO RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na działkach:
Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego(uwaga! w nawiasie podano pierwotny numer działki):
Gmina Wilkowice, obręb 0001 Bystra Krakowska
731/5;731/3;5461/2;5461/3;5462/2;5462/3;5491/4(5491/2);733/12(733/3);733/1;734/1;733/14(733/9);5463/2;5463/3;5464/2;5464/3;5463/5(5463/4);5464/5(5464/4);735/1;756/8(756/1);751/10;751/19;751/42(751/20);751/21;751/44(751/24);756/6(756/2);751/23;751/25;751/46(751/26);751/48(751/28);751/27;796/15(796/10); 796/17(796/11);751/57(751/41);1894/2(1894);787/4(787/2);788/2(788);2155/2(2155);781/3(781/2);782/1(782);789/3(789/1);789/5(789/2);751/52(751/13);751/54(751/36);751/39;751/40;751/38;751/37;751/35;751/16;751/33;792/3;796/13;5467/1;5467/4(5467/2);5455/1;5455/2;5455/4(5455/3);5476/2;5476/1;751/50(751/30);
Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi, podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 11f ust. 1 pkt. 8lit. e) - h), i), j) „specustawy” (uwaga! w nawiasie podano pierwotny numer działki):
Gmina Wilkowice, obręb 0001 Bystra Krakowska
5489/1; 5489/4; 1900/9; 5491/1; 5462/4; 733/11(733/3); 5463/6(5463/4); 761/5; 761/3; 751/22; 751/45(751/24); 756/5(756/2); 1964; 751/47(751/26); 751/49(751/28); 758/1; 788/1(788); 751/55(751/36); 792/5; 751/34; 5455/5(5455/3); 751/51(751/30); 796/7;
Pouczenie
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40 (bud. A, pok. 316), codziennie w godzinach pracy Starostwa, po wcześniejszym umówieniu wizyty (kontakt telefoniczny: 33 813 69 47).
Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji w terminie 14 dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, Urzędzie Gminy Wilkowice i ukazania się obwieszczenia w prasie lokalnej oraz w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej ww. Urzędów, do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Starosty Bielskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy powołanej na wstępie, w przypadku, gdy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi albo
2) w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
z up. Starosty
mgr inż. Elżbieta Chaber
Naczelnik Wydziału Budownictwa
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt