przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 362
 

Komunikat

2019-10-09

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia 9371770
Źródło Dziennik Zachodni
Data publikacji 2019-10-09

OBWIESZCZENIE
Zgodnie zart. 49, art. 49a ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2019 poz. 1000 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 Ustawy zdnia 10 kwietnia 2003r.
oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1496 t.j.),
Wydział Urbanistyki iArchitektury Urzędu Miasta Bielska-Białej, Pl. Ratuszowy 6
zawiadamia, że:
wdniu 24 września 2019 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję nr 11/2019 znak sprawy:
UA.6740.284.2019.RK na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg wBielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa Alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do dolnej stacji kolejki gondolowej „Szyndzielnia” wBielsku-Białej”
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach:(wnawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem):
Gmina Bielsko-Biała, obręb Olszówka Górna: 52/10, 107, 39/14, 106, 39/8, 39/3, 32/2, 32/4 (32/1), 32/55 (32/1),32/3, 52/12, 105/8 (105/3), 105/9 (105/3), 105/2, 31/3, 53/14 (53/10), 53/15 (53/10), 111/9, 111/10, 115/9, 53/4, 109/1, 54/56, 105/5, 54/54, 109/2, 54/70 (54/15), 54/71 (54/15), 54/72 (54/15), 54/66 (54/55), 54/67 (54/55), 54/68 (54/55), 54/69 (54/55),105/4, 54/65 (54/59), 54/64 (54/59),54/53, 99, 55/7, 54/57, 54/42, 55/31 (55/26), 55/30 (55/26), 101/1, 24/5, 55/8, 24/2, 55/5, 55/13, 55/22, 108/6, 55/25, 55/24, 108/2, 56/8, 56/13, 6/4, 6/3, 6/12, 56/10, 56/11, 56/6, 6/6, 6/15, 6/17, 6/9, 6/7, 57/2, 57/5, 57/9 (57/4), 57/10 (57/4), 101/2, 58/3, 58/8, 115/11, 63/29, 58/9, 63/28, 102/2, 58/5, 58/7, 58/10, 4/3, 58/4, 59/2, 59/9, 59/4, 60/5, 60/7, 115/12, 3/33/2, 903, 115/2, 59/10, 59/11, 901, 101/11 (101/3), 101/12 (101/3),
Gmina Bielsko-Biała, obręb Kamienica: 2571/50, 2571/137 (2571/58), 2571/138 (2571/58), 2571/139 (2571/58), 2571/140 (2571/58), 2571/51, 2571/3, 2746/3 (2746/2), 2746/4 (2746/2), 2571/141 (2571/4), 2571/142 (2571/4)
Nieruchomości znajdujące się wliniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi powiatowej (wnawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem):
Gmina Bielsko-Biała, obręb Olszówka Górna: 32/4 (32/1), 32/3, 105/8 105/3, 105/2, 31/3, 53/14 (53/10), 53/4, 109/1, 54/56, 105/5, 54/54, 54/71 (54/15), 54/68 (54/55), 54/65 (54/59), 54/53, 55/31 (55/26), 55/8, 24/2, 6/4, 56/6, 6/6, 57/2, 57/10 (57/4), 101/2, 58/3, 58/8, 58/9, 58/5, 58/7, 4/3, 59/4, 3/3
Nieruchomości znajdujące się wliniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi gminnej (wnawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem):
Gmina Bielsko-Biała, Obręb Olszówka Górna: 54/70 (54/15), 54/67 (54/55), 54/69 (54/55), 59/10, 101/11 (101/3),
Gmina Bielsko-Biała, obręb Kamienica: 2571/138 (2571/58), 2571/140 (2571/58), 2571/3, 2746/3 (2746/2), 2571/141 (2571/4)
Zakres inwestycji poza liniami rozgraniczającymi drogę, na których przewiduje siębudowę tymczasowych obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy zjazdów:
Gmina Bielsko-Biała, obręb Olszówka Górna
52/10, 107, 39/14, 106, 39/8, 39/3, 32/2, 52/12, 105/9 (105/3), 53/15 (53/10), 111/9, 111/10,115/9, 109/2, 105/4, 99, 55/7, 54/57, 54/42, 55/30 (55/26), 101/9, 24/5, 55/5, 55/13, 55/22, 108/6, 55/25, 55/24, 108/2, 56/8, 56/13, 6/3, 6/12, 6/15, 6/17, 6/9, 6/16, 6/7, 57/5, 57/9 (57/4), 60/7, 3/2, 903, 59/11, 901
Gmina Bielsko-Biała, obręb Kamienica
2571/50, 2571/137 (2571/58), 2571/139 (2571/58), 2746/4 (2746/2), 2571/51
Zatwierdzenie podziału następujących nieruchomości:
Gmina Bielsko-Biała, ObrębOlszówka Górna
32/1 - droga 32/4, pozostała cz. nier. 32/5; 53/10 - droga 53/14, pozostała cz. nier. 53/15; 54/15 - droga 54/70, 54/71, pozostała cz. nier. 54/72; 54/55 - droga 54/67, 54/68, 54/69, pozostała cz. nier. 54/66; 54/59 - droga 54/65, pozostała cz. nier. 54/64; 55/26 - droga 55/31, pozostała cz. nier. 55/30; 57/4 - droga 57/10, pozostała cz. nier. 57/9; 101/3 - droga 101/11, pozostała cz. nier. 101/12; 105/3 - droga105/8, pozostała cz. nier. 105/9
Gmina Bielsko-Biała, ObrębKamienica
2571/4 - droga 2571/141, pozostała cz. nier. 2571/142; 2571/58 - droga 2571/140, pozostała cz. nier. 2571/139; 2746/2 - droga 2746/3, pozostała cz. nier. 2746/4
Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Miasta na Prawach Powiatu: Gmina Bielsko-Biała, obręb Olszówka Górna: 32/4 (32/1), 53/14 (53/10), 54/71 (54/15), 54/68 (54/55), 54/65 (54/59), 55/31 (55/26), 57/10 (57/4), 105/8 (105/3), 32/3, 105/2, 31/3, 53/4, 109/1, 54/56, 105/5, 54/54, 54/43, 55/8, 24/2, 6/4, 56/6, 6/6, 57/2, 101/2, 58/3, 58/8, 58/9, 58/5, 58/7, 4/3, 59/4, 3/3
Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Gminy Bielsko-Biała: Bielsko-Biała, Obręb Olszówka Górna: 54/70 954/15), 54/67 (54/55), 54/69 (54/55), 59/10, 101/11 (101/3)
Bielsko-Biała, obręb Kamienica: 2571/138 (2571/58), 2571/140 (2571/58), 2571/3, 2746/3 (2746/2), 2571/141 (2571/4)
Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, na których inwestor będzie prowadził roboty budowlane, towarzyszące realizacji inwestycji woparciu ouzyskane od właścicieli bądź użytkowników wieczystych tych nieruchomości oświadczenia wyrażające zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
NIE DOTYCZY
Działki objęte inwestycją, wstosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)-art. 20a ustawy z10.04.2010r. oszczególnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji wzakresie dróg publicznych.
Bielsko-Biała, obręb Olszówka Górna
115/9; 69/11; 56/10; 56/11; 57/8; 115/11, 63/29; 63/28; 102/2; 58/10; 58/4; 59/2; 59/9
POUCZENIE
Ztreścią decyzji można się zapoznać wWydziale Urbanistyki iArchitektury Urzędu Miejskiego, pokój 307, III piętro, codziennie
od poniedziałku do piątku wgodz. od 8.00 do 15.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, wterminie: - 14 dni od jej doręczenia - wnioskodawcy, - 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia (28 dni od ukazania się obwieszczenia wBIP Urzędu Miejskiego Bielska-Białej ina tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego) - pozostałym stronom.
Wtrakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa). Jeżeli oświadczenie ozrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, zdniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna iprawomocna (art. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewody Śląskiego.
Zgodnie zart. 18 ust.1e ustawy cytowanej na wstępie, dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją ozezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda nieruchomość Inwestorowi niezwłocznie, lecz nie później niż wterminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia owydaniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się okwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania. Pismo owydaniu nieruchomości należy złożyć do Miejskiego Zarządu Dróg zsiedzibą wBielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 10.
Wydanie nieruchomości następuje na wniosek złożony do MZD łącznie przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt