przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 799
 

Komunikat

2023-09-15

Województwo śląskie
Miejscowość Szczyrk
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający GMINA SZCZYRK
Numer ogłoszenia 10906980
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2023-09-15

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Szczyrk
owyłożeniu do publicznego wglądu projektuzmiany części tekstowej
„Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk”
Na podstawieart. 11 pkt 7 i8 ustawy zdnia27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z2023 r.poz. 977 zpóźn. zm.) oraz Uchwały Nr LIX/407/2023 Rady Miejskiej wSzczyrku zdnia10 lutego 2023 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej „Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk”,
zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej „Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk”
Projekt zmiany części tekstowej studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego będzie wyłożony do publicznego wglądu wdniachod 25.09.2023 r. do 16.10.2023 r. wsiedzibie Urzędu Miejskiego wSzczyrk, ul. Beskidzka 4,
43-370 Szczyrk, wgodz. wtorek od 1200 do 1600, wpozostałe dni robocze od godz. 930do 1330. Projekt zmiany studium zostanie również udostępniony do wglądu www. okresie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego wSzczyrku (https://www.bip.szczyrk.pl/).
Dyskusja publicznanad rozwiązaniami przyjętymi wprojekcie zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie sięwdniu 10.10.2023 r. ogodzinie 1500 wsiedzibie Urzędu Miejskiego wSzczyrku,
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,wsali sesyjnej.
Zgodnie zart. 11ust. 8 ustawy zdnia27 marca 2003 roku oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z2023 r.poz. 977 zpóźn. zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte wprojekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi mogą być wnoszone:
1) wformie pisemnej na adres:
Urząd Miejski wSzczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,
ustnie do protokołu wUrzędzie Miejskim wSzczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej e-PUAP, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisaną przy pomocy profilu zaufanego e-PUAP,

zpodaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej iadresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,wnieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2023 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
Na podstawieart. 48ust. 7 ustawy zdnia3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z2023 r.,poz. 1094 zpóźn. zm.) po uzgodnieniu zRegionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wKatowicach (pismo znak: WOOŚ.410.136.2023.AB) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wBielsku-Białej (pismo znak: ONS-ZNS.9084.1.28.2023) informuję oodstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany części tekstowej „Studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk”.Zuzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniami właściwych organów będzie można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego wSzczyrku (https://www.bip.szczyrk.pl/) oraz wsiedzibie Urzędu Miejskiego wSzczyrk ww/wterminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium.
Klauzula informacyjna zzakresu danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego udostępniona jest m.in. na stronie internetowej Miejskiego wSzczyrku przy obwieszczeniu iwBiuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Miasta Szczyrk
Antoni BYRDY
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt