przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 501
 

Komunikat

2019-04-05

Województwo śląskie
Miejscowość Szczyrk
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Gmina Szczyrk
Numer ogłoszenia 8994556
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2019-04-05

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Szczyrku:
1) uchwały Nr III/25/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r. z późniejszymi zmianami. Przedmiotem sporządzanej zmiany będzie korekta w części tekstowej planu miejscowego w zakresie ustaleń dotyczących wysokości zabudowy, zgodnie z §1 ust. 2 ww. uchwały;
2) uchwały Nr III/24/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny stoków COS-u OPO Szczyrk w rejonie Góry Skrzyczne. Granice opracowania ww. planu miejscowego określa mapa stanowiąca załącznik graficzny do powyższej uchwały;
oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognoz oddziaływania na środowisko dla ww. planu miejscowego oraz zmiany planu miejscowego, w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. projektów planu miejscowego i zmiany planu miejscowego oraz do postępowania w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski mogą być wnoszone:
o w formie pisemnej na adres:
Urząd Miejski w Szczyrku,
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
o ustnie do protokołu w Referacie Gospodarki Komunalnej, Urbanistyki, Handlu i Rolnictwa,
Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 22;
o za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuroobslugi@szczyrk.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
Burmistrz Miasta Szczyrk
Antoni Byrdy
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt