przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 257
 

Komunikat

2020-09-04

Województwo śląskie
Miejscowość Szczyrk
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Gmina Szczyrk
Numer ogłoszenia 9843228
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2020-09-04

OGŁOSZENIE
owyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
ikierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk
Na podstawie art. 11 pkt 7 i8 ustawy zdnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 293 zpóźn. zm.), art. 54 ust. 2, 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z2020 r. poz. 283 zpóźn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/186/2016 Rady Miejskiej wSzczyrku zdnia 29.11.2016 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk,
zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
ikierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczyrk
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14.09.2020 r. do 5.10.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, w godz. wtorek od 12.00 do 16.00, w pozostałe dni robocze od godz. 9.30
do 13.30, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: +48 33 829 50 23. Projekt studium zostanie również udostępniony do wglądu w ww. okresie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Szczyrku.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 28.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku, ul. Beskidzka 4,
43-370 Szczyrk, Sala Sesyjna o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi
do projektu studium. Uwagi do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Szczyrk:
- na adres Urzędu Miejskiego w Szczyrku: ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk,
- drogą elektroniczną: poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu na platformie ePUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisane przy pomocy profilu zaufanego ePUAP,
zpodaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej iadresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,wnieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020 r.
Zgodnie zart. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko projekty studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zzapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa wokresie udostępnienia do publicznego wglądu.
Wnioski iuwagi wpostępowaniu wsprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu
art. 54 ust. 3 ustawy - należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Szczyrk zpodaniem imienia inazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej iadresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, wnieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020 r. wsiedzibie Urzędu Miejskiego wSzczyrku, na jego adres lub drogą elektroniczną.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego udostępniona jest m. in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku
przy obwieszczeniu (www.bip.szczyrk.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Miasta Szczyrk
Antoni BYRDY
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt