przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 338
 

Komunikat

2019-11-22

Województwo śląskie
Miejscowość Szczyrk
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Gmina Szczyrk
Numer ogłoszenia 9441476
Źródło Bielsko-Biała
Data publikacji 2019-11-22

OGŁOSZENIE
owyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk obejmującego swym zasięgiem tereny położone
wgranicach administracyjnych miasta (wzakresie określenia wysokości zabudowy)
Na podstawie art. 17 pkt 9 i11 ustawy zdnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2018 r. poz. 1945 zpóźniejszymi zmianami), art. 54 ust. 2, 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2018 r. poz. 2081 zpóźniejszymi zmianami) oraz uchwałą Rady Miejskiej wSzczyrku nr III/25/2019 zdnia 29 stycznia 2019 r. wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk przyjętego uchwałą nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej wSzczyrku zdnia 5 kwietnia 2006 r. zpóźniejszymi zmianami
zawiadamiam owyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk
obejmującego swym zasięgiem tereny położone wgranicach administracyjnych miasta
wraz zprognozą oddziaływania na środowisko, który jest dokumentem wymagającym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,wdniach od 2.12.2019 r. do 23.12.2019 r. na stronie internetowej oraz wsiedzibie Urzędu Miejskiego wSzczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4, pokój nr 22 Ipiętro, wgodz.wtorek od 1300 do 1600, wpozostałe dni robocze od godz. 1000 do 1300.
Przedmiotem sporządzanej zmiany jest korekta wczęści tekstowej planu miejscowego wzakresie ustaleń dotyczących wysokości zabudowy.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi wprojekcie zmiany planu odbędzie się wdniu 17.12.2019 r.wsiedzibie Urzędu Miejskiego wSzczyrku, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 4, na Sali Sesyjnej ogodz. 1500.
Osoby fizyczne iprawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić ewentualne uwagi do projektów planów miejscowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko pod adresem:Urząd Miejski wSzczyrku,
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
e-mail:biuroobslugi@szczyrk.pl
Uwagi mogą być wnoszone:
1) wformie pisemnej,
2) ustnie do protokołu,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,wnieprzekraczalnym terminie do dnia 7.01.2020 r.
Uwaga powinna zawierać imię inazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag iwniosków jest Burmistrz Miasta Szczyrk.
Klauzula informacyjna zzakresu ochrony danych osobowych dla procedury planistycznej sporządzania zmiany planu miejscowego udostępniona jest m.in. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego wSzczyrku przy ogłoszeniu (www.bip.szczyrk.pl) iwBiuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Miasta Szczyrk
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt