przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 338
 

Komunikat

2019-11-21

Województwo śląskie
Miejscowość Bielsko-Biała
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia 9443158
Źródło Dziennik Zachodni
Data publikacji 2019-11-21

UA.6740.55.2019.RKBielsko-Biała, 18 listopada 2019 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1000 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1496 t.j.),
Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Bielska-Białej, Pl. Ratuszowy 6,
zawiadamia, że:
w dniu 6 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Bielska-Białej wydał decyzję nr 12/2019 znak sprawy: UA.6740.55.2019.RK
na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała,
dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa ulicy Małej Straconki w Bielsku-Białej”
Inwestycja zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach(w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem):Gmina Bielsko-Biała, obręb Straconka: 1105/5 (1105/2), 1105/7 (1105/2), 1103/5 (1103/4), 1103/6 (1103/4), 1103/3, 1105/1.
Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego projektowanej drogi gminnej (w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem):Gmina Bielsko-Biała, Obręb Straconka: 1105/5 (1105/2), 1105/7 (1105/2), 1103/5 (1103/4), 1103/6 (1103/4), 1103/3, 1105/1.
Zatwierdzenie podziału następujących nieruchomości: Gmina Bielsko-Biała,Obręb Straconka
1105/2 – podział na:1105/5 (droga), 1105/7 (droga) i 1105/6 (pozostała część działki),
1103/4 – podział na: 1103/5 (droga), 1103/6 (droga) i 1103/7 (pozostała część działki).
Oznaczenie nieruchomości lub ich części według ewidencji gruntów, które staną się własnością Miasta na Prawach Powiatu: Gmina Bielsko-Biała, obręb Straconka: 1105/5 (przed podziałem 1105/2), 1105/7 (przed podziałem 1105/2), 1103/5 (przed podziałem 1103/4), 1103/6 (przed podziałem 1103/4).
POUCZENIE
Z treścią decyzji można się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego, pokój 307, III piętro, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej, w terminie:
- 14 dni od jej doręczenia – wnioskodawcy,
- 14 dni od dnia doręczenia publicznego ogłoszenia (28 dni od ukazania się obwieszczenia w BIP Urzędu Miejskiego Bielska-Białej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego) – pozostałym stronom.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję(art. 127a § 1 Kpa).Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna(art. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewody Śląskiego.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy cytowanej na wstępie, dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda nieruchomość Inwestorowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania. Pismo o wydaniu nieruchomości należy złożyć do Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Grażyńskiego 10.
Wydanie nieruchomości następuje na wniosek złożony do MZD łącznie przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt