przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 799
 

Komunikat

2023-09-14

Województwo świętokrzyskie
Miejscowość Woj. Świętokrzyskie
Przedmiot ogłoszenia komunikaty urzędów
Ogłaszający ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
Numer ogłoszenia 10908017
Źródło Echo Dnia
Data publikacji 2023-09-14

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 08-09-2023
Znak: IR.II.7840.4.25.2023
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 – o transporcie kolejowym 


(j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1786 ze zm.), art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(j. t. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
Wojewoda Świętokrzyski
zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającej przez pełnomocnika, z dnia 09.08.2023 r., (data wpływu do tut. urzędu: 10.08.2023r.), została wydana decyzja NR 23/CD/2023, znak: IR.II.7840.4.25.2023 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obiektów inżynieryjnych w km 226+213, 227+903, 228+514, 228+760, 231+762 w ramach inwestycji pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działkach o nr. ewid. 1679, 1272/1, 1272/2, 698/1, 1370, 1367/1, obręb 00019 Słupcza, 260902_2 Dwikozy, działka o nr. ewid. 35, obręb 0015 Mściów, 260902_2 Dwikozy.
Z decyzją można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 717 , po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 041 342 17 68, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa, upublicznienie niniejszego ogłoszenia nastąpiło na stronach BIP oraz na tablicach ogłoszeń tut. organu i Urzędu Gminy Dwikozy. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wydaniu decyzji w powyższej sprawie.
Zapoznanie się z treścią decyzji i aktami sprawy nie jest obowiązkowe.
Od decyzji stronom przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Stosownie do zapisu art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się złożenia odwołania nie może zostać cofnięte

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Magdalena Boszczyk
Z-ca Dyrektora
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt