przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 254
 

Przetarg, zamówienie

2021-09-20

Województwo śląskie
Miejscowość Katowice
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia zamówienia na dostawy
Ogłaszający HALDEX Spółka Akcyjna
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 10273448
Źródło Dziennik Zachodni
Termin składania ofert od do
Data publikacji 2021-09-20

„Dostawę oleju napędowego dla pojazdów isprzętu zlokalizowanego na Zakładach HALDEX S.A. spełniającego normy PN-EN590 oraz wymagania jakościowe dla oleju napędowego „standardowego” zgodnie zRozporządzeniem Ministra Gospodarki zdnia 9 października 2015 r. (wsprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych) wokresie od 1.11.2021 r. do 31.12.2022 r. iilości szacunkowej ok 600 000 litrów”, wzwiązku zrozpoczętą procedurą przetargową.
1.Rodzaj zamówienia: Przetarg nieograniczony - nie objęty Ustawą Pzp.-
nr 20/2021
2. Termin realizacji zamówienia:1.11.2021 r. – 31.12.2022 r.
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającegowww.haldex.com.pl wzakładce „Przetargi ikonkursy” lub wBiurze Zarządu, pokój nr 542, począwszy od dnia20.09.2021 r. wdni robocze wgodzinach 7.00-14.00.
4. Oferty można składać osobiście lub listownie (zdopiskiem Biuro Zarządu, liczy się data dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego) wjednym egzemplarzu wzamkniętej kopercie (na której należy umieścić nazwę oferenta, numer oraz temat zamówienia) wdni robocze wgodzinach 7.00-14.00 wHALDEX S.A.,
pl. Grunwaldzki 8-10 wKatowicach wBiurze Zarządu, pokój nr 542 wterminie do dnia 12.10.2021 r.do godz.10:00.
5.Zamawiający nie będzie wymagać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyn.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, składana oferta powinna zawierać pełny zakres zamówienia.
8. Zamawiający wymaga wpłacenia wadium wwysokości77 580 PLN(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych), zgodnie zzapisem SIWZ ust. XVI pkt.1 i2
9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi wdniu12.10.2021 r.ogodz.10:30 wsali nr 518.
10. Dodatkowych informacji oprzedmiocie zamówienia udzielają:
- wsprawach technicznych:
Damian Broda, tel.: 797 334 197 d.broda@haldex.com.pl
- wsprawach formalnych:
Anna Guzik, tel.: 32 786-95-41 a.guzik@haldex.com.pl
Jolanta Jamróz, tel.: 32 786-95-60 j.jamroz@haldex.com.pl
11. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z:
- Regulaminem postępowania wsprawach oudzielanie zamówień na dostawy, usługi iroboty budowlane wHALDEX S.A. nie objęte Ustawą Pzp. obowiązującym wHALDEX S.A., dostępnym na stronie internetowejwww.haldex.com.pl wdziale „Przetargi” oraz do wglądu wBiurze Zarządu wsiedzibie Zamawiającego.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt