przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 501
 

Przetarg, zamówienie

2019-03-18

Województwo dolnośląskie
Miejscowość Lubań
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia inne
Ogłaszający Gmina Miejska Lubań
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 8962403
Źródło Gazeta Wrocławska
Termin składania ofert od 2019-03-18 do 2019-03-18
Data publikacji 2019-03-18

Lubań, dnia 14 marca 2019 roku
B UR M IS T R Z M IAS T A L UB AŃ
og ł as za
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, znajdującego się wbudynku położonym w Lubaniu przy ul. Bolesława Prusa 1 wraz zudziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51, AM 15, Obręb V (JG1L/00016271/5, powierzchnia 120,00 m2).
Nieruchomość będąca lokalem mieszkalnym nr 7 znajduje się na czwartej kondygnacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego wLubaniu przy ulicy Bolesława Prusa 1/7. Przedmiotowy lokal opowierzchni użytkowej 35,94 m2 składa się z: pokój (nr 4/3) – 23,84 m2, kuchnia (nr 4/2) – 8,86 m2, w.c. (nr 4/1) – 3,24 m2. Lokal mieszkalny nie posiada pomieszczenia przynależnego. Udział ułamkowy przypisany do przedmiotowego lokalu mieszkalnego we współwłasności części wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej wynosi 11,20%. Układ funkcjonalny lokalu przeciętny. Podłogi wlokalu mieszkalnym drewniane, malowane, częściowo wyłożone płytami pilśniowymi. Stolarka okienna drewniana izpcv, drzwi drewniane płycinowe. Ogrzewanie lokalu – piecowe. Wysokość pomieszczeń mieszkalnych 2,54 m. Lokal mieszkalny oniskiej funkcjonalności zniedogodnością ciemnej kuchni. Wlokalu brak łazienki.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi60.000,00 zł(słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).Wadium: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).Przetarg odbędzie się wdniu 17 kwietnia 2019 roku (środa) ogodzinie 11.00 wbudynku Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Ipiętro, sala nr 11.Warunkiem wzięcia udziału wprzetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2019 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań, ul. 7 Dywizji 14. Wtytule wpłaty wadium oprócz danych uczestnika przetargu należy dopisać:„Przetarg lokal nr 7 ul. Bolesława Prusa 1”. Wadium należy wnieść wpieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. Wprzypadku wpłacenia wadium wformie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby wdniu10 kwietnia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta Lubań. Wprzypadku osób fizycznych pozostających wzwiązku małżeńskim iposiadających wspólność ustawową, wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (wtytule wpłaty należy podać imiona inazwiska osób przystępujących do przetargu). Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości wdniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone wciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi wrazie uchylenia
się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Warunkiem udziału wprzetargu jest wniesienie wadium wpodanym wyżej terminie oraz:
1) -wprzypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca wzwiązku małżeńskim, konieczne jest złożenie oświadczenia oobowiązującym wmałżeństwie ustroju majątkowym. Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest: osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych
zudziałem wprzetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie. Jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub – odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego znich zpodpisami poświadczonymi notarialnie.

Osoba wyłoniona wwyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży, obowiązana jest przedłożyć wformie aktu notarialnego pisemną zgodę współmałżonka na zawarcie umowy sprzedaży, na warunkach ustalonych wprzetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży,
1) -wprzypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie spółki cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-uspółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania wimieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości),
-wprzypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, aprowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu zKrajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału wprzetargu inabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy zdnia 20 sierpnia 1997 roku oKrajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z2018 r.,
poz. 986 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu,
-wprzypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji na nabycie ww. nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy zdnia 24 marca 1920 roku onabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z2017 r., poz. 2278, ze zm.), awprzypadku wygrania przetargu, okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wtym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

Wysokość opłat iterminy ich wnoszenia:
Lokal + grunt – 100% ceny wylicytowanej na przetargu; 100% ceny uzyskanej wprzetargu za lokal mieszkalny igrunt płatne przez nabywcę najpóźniej wdniu zawarcia aktu notarialnego, przed jego podpisaniem. Poza wylicytowaną ceną za lokal mieszkalny igrunt nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego iopłat sądowych. Zgodnie zzapisami ustawy zdnia 11 marca 2004 roku opodatku od towarów iusług (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz zudziałem we współwłasności nieruchomości gruntowej zwolniona jest zuiszczenia podatku VAT.
Przetarg może być odwołany po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.
Pełna wersja ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń wsiedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, na stronie internetowej
www.luban.pl wzakładce „Nieruchomości”, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubańhttp://bip.miastoluban.pl
oraz wWydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami iRolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, Ipiętro, pokój nr 5,
tel. + 48 75 646 44 22.
z up. Burmistrza
Mateusz Zajdel
Zastępca Burmistrza
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt