przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 799
 

Przetarg, zamówienie

2023-08-28

Województwo małopolskie
Miejscowość Stary Sącz
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia inne
Ogłaszający Gmina Stary Sącz
Tryb inne
Numer ogłoszenia 10892502
Źródło Gazeta Krakowska
Termin składania ofert od do
Data publikacji 2023-08-28

OB WIE S ZC ZE N IE
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Na podstawieart. 17 pkt 9 ustawy zdnia27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z2022 r.poz. 503) oraz Uchwały Nr XXXVI/649/2021 Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia21 lipca 2021 r., Uchwały Nr XXXVIII/673/2021 Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia29 września 2021 r., Uchwały Nr LV/1010/2022 r. Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia20 grudnia 2022 r., Uchwały Nr LIV/988/2022 Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia29 listopada 2022 r., Uchwała Nr LI/907/2022 Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia 31.08.2022 r., Uchwały Nr XLVIII/891/2022 Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia20 czerwca 2022 r., Uchwały Nr XLV/826/2022 Rady Miejskiej wStarym Sączu zdnia29 marca 2022 r.
zawiadamiam:
owyłożeniu do publicznego wglądu wdniachod 04.09.2023 r. do 27.09.2023 r. projektów zmian Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego„Gaboń”, „Moszczenica Niżna”, „Stary Sącz- Plan Nr 1C”, „Stary Sącz – Plan Nr 4A”, „Stary Sącz – Plan Nr 5A”, „Stary Sącz – Plan Nr 8” oraz „Gołkowice Górne 9”wraz zprognozami oddziaływania na środowisko.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi wprojektach zmian mpzp „Stary Sącz – Plan Nr 1C”, „Stary Sącz – Plan Nr 4A”, „Stary Sącz – Plan Nr 8” oraz „Gołkowice Górne 9”rozwiązaniami odbędzie się wdniu19.09.2023 r. ogodzinie 14:30wSali Obrad wUrzędzie Miejskim wStarym Sączu ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi wprojekcie zmiany mpzp„Stary Sącz – Plan Nr 5A” rozwiązaniami odbędzie się wdniu21.09.2023 r. ogodzinie 14:30 wSali Obrad wUrzędzie Miejskim wStarym Sączu ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi wprojektach zmian mpzp„Gaboń”, „Moszczenica Niżna” rozwiązaniami odbędzie się wdniu25.09.2023 r. ogodzinie 14:30 (Moszczenica Niżna) oraz 15:00 (Gaboń) wSali Obrad wUrzędzie Miejskim wStarym Sączu ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz.
Projekty zmian ww. Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wraz zprognozami oddziaływania na środowisko będą dostępne do wglądu wsiedzibie Urzędu Miejskiego wStarym Sączu, ul Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, Ipiętro pok. nr 35 wgodzinach pracy urzędu oraz na stronie www.starysacz.um.gov.pl iBIP www.bip.malopolska/starysacz.
Ponadto na podstawieart. 39 ustawy zdnia3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2021 r.poz. 2373 zpóźn. zm.) zawiadamiam, iż wzwiązku zprowadzonym postępowaniem wsprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, związanym zopracowaniem projektów ww. planów miejscowych wsiedzibie Urzędu Miejskiego wStarym Sączu, oprócz ww. dokumentów planistycznych, dostępne są opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego do tych dokumentów. Wzwiązku zpowyższym, zawiadamiam, iż zainteresowani zgodnie zart. 17 pkt 11 ustawy zdnia27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym orazart. 54ust. 2 iust. 3 ustawy zdnia3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, mogą składać uwagi iwnioski do ww. dokumentów. Zgodnie zart. 18ust. 1 ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte wprojekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Starego Sącza wnieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2023 r.na ww. adres Urzędu Miejskiego wStarym Sączu, na piśmie wformie papierowej lub elektronicznej zgodnie zart. 8c ustawy oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@starysacz.um.gov.pl) zpodaniem imienia inazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby ioznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Klauzula informacyjna RODO:
Na podstawieart. 13ust. 1 i2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku zprzetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, ze zm.) - dalej: „RODO” informujemy ozasadach przetwarzania danych osobowych oraz oprzysługujących Państwu prawach ztym związanych: Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Stary Sącz reprezentowana przez Burmistrza Starego Sącza, adres siedziby: ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz. Zadministratorem – Burmistrzem Starego Sącza można się skontaktować za pomocą: elektronicznie email: gmina@starysacz.um.gov.pl, ePUAP: /xkk2740tcp/Skrytka_ESP, telefonicznie: 48 18 446 02 70, pisemnie na adres siedziby administratora. Wsprawach zzakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt zinspektorem ochrony danych, elektronicznie email: iod@starysacz.um.gov.pl; pisemnie na podany wpkt 1 adres, telefonicznie: 786 917 353. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawieart. 6ust. 1 lit. c RODO wcelu prowadzenia spraw dotyczących sporządzenia dokumentów planistycznych, zgodnie zustawą dnia27 marca 2003 r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie wokresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, anastępnie archiwizowane iprzechowywane wieczyście na podstawie przepisów prawa, wtym rozporządzenia wsprawie instrukcji kancelaryjnej. Szczegółowa klauzula informacyjna oprzetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem https://bip.malopolska.pl/api/files/2904873.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt