przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 257
 

Przetarg, zamówienie

2020-08-29

Województwo dolnośląskie
Miejscowość Wrocław
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia roboty budowlane
Ogłaszający Spółdzielnia Mieszkaniowa Spółdzielca
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 9837994
Źródło Gazeta Wrocławska
Termin składania ofert od 2020-08-29 do 2020-08-29
Data publikacji 2020-08-29

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓŁDZIELCA”
we Wrocławiu, ul. Kaszubska 8
ogłasza
przetarg ofert pisemnych na:
Wymianę wodomierzy zimnej wody i ciepłej wody
w budynkach będących w zasobach SM „SPÓŁDZIELCA”:
przy ul. Na Polance 10-10 d, ul. Na Polance 12-12 d,
ul. Na Polance 14-14 d,
ul. Powstańców Śląskich 162-164-166-168 we Wrocławiu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, po wpłaceniu kwoty 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) na kontoSpółdzielni (PKO BP III O/Wrocław nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794) oraz dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym (pokój 3), tel. 71/38 28 159.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień uzupełniających.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
- dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonywania określonych prac i czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.
Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
Wadium należy wpłacić na konto:PKO BP III O/Wrocław nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794 w terminie do 11.09.2020 r.
Oferty przygotowane zgodnie z SIWZ należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni, pok. 2, przy ul. Kaszubskiej 8, do dnia14.09.2020 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego dnia14.09.2020 r. bez udziału oferentów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi oferentami oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt