przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 338
 

Przetarg, zamówienie

2019-11-14

Województwo dolnośląskie
Miejscowość Wrocław
Rodzaj ogłoszenie o zamówieniach
Przedmiot ogłoszenia inne
Ogłaszający TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Tryb przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia 9430614
Źródło Gazeta Wrocławska
Termin składania ofert od 2019-11-14 do 2019-11-28
Data publikacji 2019-11-14

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddział we Wrocławiu
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY
na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu

Tabela 1
Lp Marka , model Nr rejestracyjny/fabryczny Rok produkcji Cena wywoławcza brutto Stawka podatku Vat [%] Uwagi
1 Ford Transit 350L 2.4 TDCi DW137NV 2011 18 900,00 23
2 Ford Transit 350L 2.4 TDCi DW138NV 2011 26 600,00 23
3 Ford Transit 350L 2.4 TDCi DW139NV 2011 19 800,00 23
4 Ford Transit 300L 2.2 TDCi DW853MJ 2010 19 100,00 23
5 Star 944 DW0412K 2004 11 700,00 23


1.Prowadzącym przetarg jestTAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,Oddział we Wrocławiu: pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.
2.Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia2019-11-28o godzinie 1200 w sali nr 101 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
3.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek transportu, z zastrzeżeniem pkt.7.
4.Ofertę należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie:www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: PrzetargibPozostałe ogłoszenia,Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław,Rodzaj postępowania, sprzedaż).
Formularze ofertowe dostępne będą również w miejscu oglądania pojazdów.
5.Ofertę należy składać na każdy środek transportu oddzielnie,w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną ofertę zakupu jednego środka. Kopertę należy zaadresować na:TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu,
ul. Trzebnicka 35/37, 50-231 Wrocław, podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć: „Przetarg pisemny na środek transportu nr ……m(oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 2019-11-28 godz. 1200”
6.W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
7.Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem„ZMIANA” lub„WYCOFANIE”.
8.Oferty należy składać do dnia2019-11-28 do godz. 1100 w Kancelarii TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
9.Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
10.W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
11.W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie aukcji.
12.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia przetargu (akceptacji protokołu z przetargu).
13.Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek transportu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia 2019-12-13.
14.Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.
15.Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego nabywcę, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.
16.Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej:www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: PrzetargibPozostałe ogłoszenia,Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław,Rodzaj postępowania,sprzedaż).
17.TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wycofania środka transportu lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków transportu.
18.Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków transportu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
19.Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądaćw dniach od 2019-12-02 do 2019-12-27 w godzinach od900 do 1200 w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
20.Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny900 do 1200:
Dział Transportu, tel. 71/8893623, 71/8893619, 71/8893629.
21.Klauzula informacyjnaTAURON Dystrybucja S.A.dotycząca przetwarzania danych osobowych Oferentów w przetargach dot. sprzedaż środków trwałych znajduje się pod adresem:https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo
Ogłoszenia według kategorii
 

Ogłoszenia według województwa
 


 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt