przetargi, licytacje, zamówienia publiczne
  Przetargi, zamówienia   Nieruchomości   Ruchomości i oferty biznesowe   Komunikaty Liczba ogłoszeń w wortalu: 790
 

REGULAMIN WORTALU NASZEKOMUNIKATY.PL


I. Definicje

Autopowiadamiacz – usługa umożliwiająca Użytkownikom, którzy wpiszą swój adres poczty elektronicznej w odpowiednim miejscu w Wortalu, otrzymywać na podany adres poczty elektronicznej treść Ogłoszeń z wybranych przez siebie Kategorii;

Biuro Reklamy – należąca do Usługodawcy jednostka organizacyjna zajmująca się przyjmowaniem zamówień dotyczących Ogłoszeń.

Tytuł jakakolwiek gazeta wydawana przez Usługodawcę;

Kategoria – dział Wortalu, w którym publikowane są Ogłoszenia o zbliżonej treści; w Wortalu istnieją Kategorie takie jak przetargi, zamówienia; zamówienia UE; nieruchomości; ruchomości, oferty biznesowe; komunikaty – przy czym utworzenie przez Usługodawcę nowych Kategorii lub modyfikacja dotychczasowych są możliwe w każdym czasie,bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu.

Ogłoszenie – komunikat dotyczący między innymi przetargów, zamówień publicznych, postępowań likwidacyjnych, upadłościowych, egzekucyjnych, lub innych postępowań sądowych lub administracyjnych lub zmiany siedziby lub innych danych podmiotu, którego publikację w Tytule, jako ogłoszenie modułowe, zamawia Zamawiający, który zostanie opublikowany również w Wortalu, chyba że Zamawiający się temu sprzeciwi, a który może być zakwalifikowany do jednej z Kategorii, ze względu na treść.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszelkimi poprawkami, zmianami, uaktualnieniami i załącznikami dokonanymi przez Usługodawcę, dostępny pod adresem http://www.naszekomunikaty.pl oraz w Biurze Reklamy.

Wortal – wortal internetowy naszekomunikaty.pl znajdujący się pod adresem internetowym http://www.naszekomunikaty.pl, dający możliwość umieszczania w Internecie Ogłoszenia

Umowa – umowa zawierana przez Zamawiającego z Usługodawcą poprzez zamówienie publikacji Ogłoszenia w Biurze Reklamy, na mocy której Usługodawca będzie m.in. świadczył na rzecz Zamawiającego Usługę. Treść Umowy stanowią odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Zasad Ogólnych. Ewentualne zmiany treści Umowy, polegające w szczególności na odmiennym w stosunku do Regulaminu lub Zasad Ogólnych regulowania jakichkolwiek kwestii wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.

Usługa – świadczona przez Usługodawcę usługa, polegająca na zamieszczaniu w Wortalu Ogłoszeń.

Usługodawca – podmiot będący stroną Umowy, oferujący w ramach Wortalu Usługę, tj. Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 42.000.000 PLN, NIP 522-01-03-609.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Wortalu poprzez przeglądanie jego zawartości.

Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamówiła w Biurze Reklamy Ogłoszenie oraz Usługę.

Zasady Ogólne – Zasady Ogólne Zamieszczania Ogłoszeń w Tytułach Wydawcy; dokument zawierający warunki świadczenia usługi polegającej na publikacji ogłoszeń w Tytułach należących do Usługodawcy.


II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wykonywania Usługi, zasady odpowiedzialności Usługodawcy, Użytkowników oraz Zamawiających.

 2. Korzystanie z Wortalu w jakikolwiek sposób lub zawarcie Umowy oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

 3. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym http://www.naszekomunikaty.pl oraz w Biurze Reklamy.

 4. Zasady funkcjonowania Wortalu, jego nazwa, szata graficzna, zastosowane programowanie, baza danych oraz inne elementy Wortalu podlegają ochronie prawnej i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane przez kogokolwiek bez uprzedniego uzyskania wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.


III. Usługa

 1. Usługa polega na umieszczeniu na łamach Wortalu przez Usługodawcę zamówionego przez Zamawiającego Ogłoszenia.

 2. Ogłoszenie będzie umieszczone na łamach Wortalu, w sposób umożliwiający Użytkownikom poznanie jego treści, w ramach Kategorii najbardziej odpowiadającej treścią temu Ogłoszeniu.

 3. Ogłoszenie będzie publikowane w Wortalu w postaci tekstowej. Elementy graficzne Ogłoszenia, które zostały opublikowane w Gazecie nie podlegają Publikacji na łamach Wortalu.

 4. Wortal umożliwia również Użytkownikom wyszukiwanie Ogłoszeń, przy wykorzystaniu kryteriów takich jak np. data publikacji, przedmiot zamówienia, którego Ogłoszenie dotyczy.

 5. Ogłoszenie będzie umieszczone w Wortalu przez okres 30 dni, chyba że Zamawiający wraz z Usługodawcą ustalą na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności, inną długość okresu, przez który Ogłoszenie będzie umieszczone w Wortalu.

 6. Zamawiający nie ma możliwości modyfikacji treści Ogłoszenia, jeżeli zostało ono już opublikowane w Tytule. Modyfikacja treści Ogłoszenia przed jego publikacją w Tytule jest możliwa tylko na podstawie Zasad Ogólnych. Treść Ogłoszenia skutecznie zmodyfikowana przez Zamawiającego zgodnie z Zasadami Ogólnymi zostanie opublikowana na łamach Wortalu zamiast pierwotnej treści Ogłoszenia.

 7. Ogłoszenia opublikowane na łamach Wortalu mogą być publikowane na łamach innych portali, wortali i serwisów internetowych, jeżeli nie sprzeciwi się temu Usługodawca.


IV. Umowa

 1. Umowa o publikację Ogłoszenia w Tytule, zawarta na podstawie Zasad Ogólnych, przez Usługodawcę i Zamawiającego, skutkuje realizacją przez Usługodawcę Usługi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, chyba że Zamawiający na piśmie sprzeciwi się publikacji Ogłoszenia na łamach Wortalu. W takim wypadku do umowy, którą zawarł Zamawiający nie stosuje się postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym sprzeciwienie się przez Zamawiającego publikacji Ogłoszenia na łamach Wortalu nie ma wpływu na cenę, płatną zgodnie z Zasadami Ogólnymi. W pozostałych przypadkach, do Umowy stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Zasad Ogólnych, w takim zakresie w jakim nie są one sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Przy zawarciu Umowy Zamawiający wskazuje, do której Kategorii na łamach portalu należy Ogłoszenie. Ponadto Zamawiający może wskazać, którego województwa dotyczy Ogłoszenie.

 3. Zamawiający, poprzez Zawarcie Umowy oświadcza, że:

  1. zapoznał się z Regulaminem oraz Zasadami Ogólnymi i bezwarunkowo akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, nawet w sytuacji gdyby okazało się, iż którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Zasad Ogólnych są nieważne lub bezskuteczne;

  2. wszelkie podane przez niego dane oraz treść Ogłoszenia (nie wyłączając zdjęć, znaków towarowych, elementów graficznych oraz czyichkolwiek danych osobowych) są zgodne z prawdą i nie naruszają niczyich praw, w szczególności takich jak dobra osobiste, inne prawa niemajątkowe, prawa majątkowe, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej;

  3. Ogłoszenie, którego zamieszczenie w Wortalu zamówił Zamawiający jest zgodne z prawem (w tym w szczególności kodeksem cywilnym, ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą – Prawo własności przemysłowej, ustawą – Prawo zamówień publicznych) i nie stanowi nadużycia lub obejścia prawa, a Zamawiający jest w pełni uprawniony do zamieszczenia Ogłoszeń tej treści;

  4. wyraża zgodę na publikację jego Ogłoszenia także na łamach wortali, portali i serwisów internetowych innych niż Wortal, o ile nie sprzeciwi się temu Usługodawca;

  5. został poinformowany, że działalność Wortalu może wymagać zainstalowania w urządzeniu zapewniającym mu dostęp do Internetu oprogramowania takiego jak np. pliki cookie i wyraża zgodę na ich instalację;

  6. jeżeli okazałoby się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w trakcie zawarcia Umowy jest niezgodne z prawdą dołoży wszelkich starań (nie wyłączając udziału w procesie), by Usługodawca nie poniósł z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli jednak Usługodawca poniósłby jakąkolwiek odpowiedzialność z powodu złożenia przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wszelkich wydatków jakie ten poniósł w związku ze złożeniem przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń (w szczególności: kosztów odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów pomocy prawnej itp.).

 4. Umowa zostaje zawarta na okres, o którym mowa w pkt III ust. 5.

 5. Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia z Wortalu Ogłoszenia Użytkownika, jeśli okaże się, że którekolwiek z oświadczeń złożonych w powyższym ust. 3 nie jest zgodne z prawdą.

 6. Usługodawca będzie uprawniony do usunięcia z Wortalu Ogłoszenia Użytkownika, jeżeli nie zapłaci on ceny przewidzianej postanowieniami Zasad Ogólnych i obowiązujących cenników.


V. Autopowiadamiacz

 1. Każdy Użytkownik Wortalu może zawrzeć z Usługodawcą umowę dotyczącą Autopowiadamiacza.

 2. Autopowiadamiacz jest usługą polegającą na przesyłaniu przez Usługodawcę, z maksymalną częstotliwością raz dziennie, treści nowych Ogłoszeń, które ukazały się na łamach Wortalu w ramach wskazanych przez Użytkownika Kategorii, na wpisany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 3. Użytkownik, wpisując adres poczty elektronicznej oświadcza, iż to on jest dysponentem wpisanego adresu poczty elektronicznej.

 4. Gdyby okazało się, że Użytkownik wpisał adres poczty elektronicznej, którego dysponentem jest osoba trzecia, Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność bezpośrednio wobec tej osoby trzeciej, a w przypadku gdyby w związku z działaniem takiego Użytkownika Usługodawca poniósł jakąkolwiek odpowiedziałność, także wobec Usługodawcy, poprzez zwrot Usługodawcy wszelkich wydatków jakie ten poniósł w związku ze złożeniem przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń (w szczególności: kosztów odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów pomocy prawnej itp.). Autopowiadamiacz jest usługą świadczoną nieodpłatnie.

 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Autopowiadamiacza, poprzez kliknięcie w odpowiednie łącze umieszczone w wiadomościach poczty elektronicznej wysyłanych przez Usługodawcę.


VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń.

 2. Jeżeli okaże się, że treść Ogłoszenia narusza prawo, prawa osób trzecich, jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, stanowi nadużycie lub obejście prawa, jest nieprawdziwa, naraża osoby trzecie lub Usługodawcę na szkodę lub odpowiedzialność, lub którekolwiek z oświadczeń złożonych przez Zamawiającego w pkt IV ust. 3 okaże się niezgodne z prawdą, pełną odpowiedzialność za wszelką szkodę spowodowaną zaistnieniem takiego stanu rzeczy ponosi Zamawiający. Jednocześnie Zamawiający dołoży wszelkich starań (nie wyłączając udziału w procesie), by Usługodawca nie poniósł z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności. Jeżeli jednak Usługodawca poniósłby jakąkolwiek odpowiedzialność z powodu złożenia przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wszelkich wydatków jakie ten poniósł w związku ze złożeniem przez Użytkownika nieprawdziwych oświadczeń (w szczególności: kosztów odszkodowań i zadośćuczynień, kosztów pomocy prawnej itp.).

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających i Użytkowników za zakłócenia w funkcjonowaniu Wortalu oraz zaprzestanie jego działania wywołane nieprzewidywalnym zdarzeniem losowym, wojną, działaniem organów państwa lub samorządu terytorialnego, katastrofami naturalnymi, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Zamawiających lub Użytkowników lub innymi przyczynami losowymi.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiających i Użytkowników za przerwy w funkcjonowaniu Wortalu, konieczne ze względu na obsługę techniczną Wortalu.

 5. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności związanej z funkcjonowaniem Autopowiadamiacza.


VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowego funkcjonowania Wortalu, błędu we wprowadzonych danych (w tym w treści Ogłoszenia) lub naruszenia Regulaminu, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługodawcę za pomocą poczty elektronicznej.

 2. Usługodawca w ciągu 7 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sobót) dokona oceny zgłoszenia, po czym w razie stwierdzenia jego zasadności podejmie odpowiednie kroki celem naprawy Wortalu, usunięcia błędu lub usunięcia naruszenia Regulaminu. Jeżeli we wskazanym terminie nie będzie możliwa naprawa Wortalu, usunięcie błędu lub naruszenia Regulaminu Usługodawca prześle Zamawiającemu wiadomość pocztą elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, przyczynę niemożności usunięcia zgłaszanego zdarzenia oraz przewidywany termin jego usunięcia.


VIII. Warunki techniczne.

Warunkiem korzystania z Wortalu jest możliwość skorzystania przez Użytkownika z urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, akceptującej pliki typu cookies a w celu skorzystania z Autopowiadamiacza - również osobiste konto poczty elektronicznej.


IX. Zakończenie Umowy

 1. Umowa wygasa w chwili upływu terminu, na jaki została zawarta.

 2. Umowa z Zamawiającym może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie poprzez poinformowanie Usługodawcy na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej o chęci rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w tym trybie nie powoduje obowiązku zwrotu przez Usługodawcę żadnej kwoty ani jej części, która została uiszczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Zasad Ogólnych i właściwych cenników. W takim przypadku wszelkie zobowiązania Usługodawcy uważa się za wykonane w całości w sposób prawidłowy.

 3. Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W razie rozwiązania Umowy w tym trybie Usługodawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą kwocie już uiszczonej przez Zamawiającego, a która byłaby należna za okres od chwili rozwiązania Umowy do chwili, w której wygasłaby wskutek upływu okresu na jaki została zawarta.

 4. W razie naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie, za pomocą oświadczenia wysłanego Zamawiającemu pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Rozwiązanie Umowy z Zamawiającym w tym trybie nie powoduje obowiązku zwrotu przez Usługodawcę jakichkolwiek opłat na rzecz Zamawiającego.


X. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej http://www.naszekomunikaty.pl Komunikacja z Usługodawcą, w tym w szczególności komunikacja przewidziana niniejszym Regulaminem, powinna być prowadzona za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@naszekomunikaty.pl lub poczty tradycyjnej na adres ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszenia Regulaminu, skargi lub zapytania powinny być kierowane na wskazany adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

 2. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie, przy czym do Ogłoszeń, co do których Umowa została zawarta przed zmianą Regulaminu będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu obowiązujące przed jego zmianą.
 
 Powiadomienia
Chcę otrzymywać najnowsze ogłoszenia na moją skrzynkę pocztową

         

Serwisy branżowe

Serwisy partnerskie

Dzienniki regionalne

Serwisy tematyczne

Strona główna | Mapa serwisu | O nas | Polityka prywatności | Regulamin | Reklama | Kontakt